Registration has ended

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»Zimske počitnice 2019«


1. ORGANIZATOR
Organizator nagradnega natečaja je HERVIS Šport in moda d.o.o., Šmartinska cesta 152/G, 1000 Ljubljana.


2. POGOJI SODELOVANJA
Z zapisom komentarja pod objavo se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Zimske počitnice 2019«. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook od 06.02.2019 (od objave) do 12.02.2019 (do 24:00h), po času organizatorja.


3. NAGRADA

2x set UVEX deklice
2x set UVEX dečki
4 x 2 karti za smučanje na Krvavcu ali Rogli

2x karti za smučanje na Pohorju
1x  X FACT Drsalke (31-34)
2x napihljivček pingvin
Prevzem nagrade bo mogoč od 14.02. do 14.03.2019 v izbrani trgovini Hervis. 


4.IZBOR IN OBJAVA IZBRANE OSEBE: 
Izbor nagrajenca bo izveden 13. 02. 2019. Nagrada bo podeljena na podlagi prijave na platformi Eveeno z emailom in številko Hervis SportsClub kartice do 13.02.2019 (do polnoči).
Neprimerne vsebine in komentarji bodo izbrisani. 
Izbor imena ne bo javen, izvedla pa ga bo 3-članska komisija, ki bo o izboru vodila zapisnik. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča. 
Zapisnik vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju izbora;
- prisotnih članih komisije za izbor;
- izžrebanih nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Organizator bo izbranega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil z objavo na Facebook strani Hervis Sports Slovenija najkasneje v 2 delovnih dneh po zaključenem izboru.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo podatkov o nagrajencu.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.


5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE
V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. 
Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 2 dni po obvestilu v privatnemu sporočilu pošlje naslednje podatke: ime in priimek ter kontakte podatke (mobilna številka in e-mail).
V primeru, da nagrajenci zahtevanih podatkov ne posredujejo pravočasno, izgubijo pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem.
V kolikor se nagrajenec v 3 dneh ne javi, se nagrada podeli rezervnemu izžrebanemu, ki se ga izžreba v takem primeru. 


6. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.


7. OSEBNI PODATKI
HERVIS Šport in moda d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, e-pošta: tajnistvo@hervis.si, tel. št. 01 587 40 00, z namenom lastne promocije organizira nagradno igro »Ugani skupno vsoto cen spodnjih artiklov«. Pogoj za podelitev nagrade je pravočasna zagotovitev vseh v nadaljevanju navedenih osebnih podatkov. 
Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov ime in priimek od udeleženca zahteval le v primeru, da bo udeleženec v nagradni igri izbran, in zbrane podatke obdeloval le za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri izbran, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil na Facebook strani facebook.com/hervissports.si.
V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe HERVIS Šport in moda d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte tajnistvo@hervis.si. Udeleženec ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. 
Uporabnik osebnih podatkov je oddelek marketinga pri organizatorju. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo družbam znotraj koncerna Hervis na območju EU, ter javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi HERVIS d.o.o. je dosegljiva na naslednjem naslovu elektronske pošte: varstvopodatkov@hervis.si.

PRIJAVA - brezplačno:

Izbira vstopnic

Pogoji udeležbe:

Pomembno navodilo: ​​​​​​​

Udeležba na Hervisovem dogodku je prostovoljna in na lastno odgovornost udeležencev. Vsak mora presoditi sam, ali je v ustrezni fizični in psihični kondiciji, da lahko na dogodku sodeluje. Hervis za morebitne nesreče oziroma poškodbe udeležencev na dogodku odškodninsko ne odgovarja. Udeleženci so s tem seznanjeni in z potrditvijo pogojev udeležbe s tem izrecno soglašajo. 


Udeleženci so seznanjeni, da bodo med dogodkom narejeni posnetki skupine in posameznih oseb. Ob prijavi se izrecno strinjajo, da se na Hervisovih socialnih omrežjih (Facebook in Instagram) lahko uporabijo in objavijo fotografije iz dogodka, na katerih so vidni.  


HERVIS Šport in moda d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju HERVIS) bo ime, priimek, e-mail naslov udeleženca ter telefonsko številko (v nadaljevanju osebni podatki), ki jih ta navede v obrazcu za prijavo na dogodek "Hervisov športni dan", obdeloval za izvedbo dogodka, za obveščanje o spremembah v organizaciji dogodka in za obveščanje o prihajajočih podobnih dogodkih.


V času obdelave osebnih podatkov ima podpisnik pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe HERVIS Šport in moda d.o.o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte varstvopodatkov@hervis.si. Podpisnik ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.


Udeleženec lahko od HERVIS-a kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za neposredno trženje lahko kadar koli delno ali v celoti ter trajno ali začasno prekliče pisno na HERVIS Šport in moda d.o.o. Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, preko elektronske pošte

varstvopodatkov@hervis.si ali preko povezave, v ta namen navedene v posameznem prejetem SMS/MMS ali elektronski pošti.


HERVIS bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za obveščanje o organizaciji dogodka in obveščanje o prihajajočih dogodkih, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih obdeluje za namen izvedbe dogodka, bo HERVIS hranil 1 leto od zaključka dogodka.


Uporabnik osebnih podatkov je marketing oddelek HERVIS-a. HERVIS podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo spletne strani Eveeno.com, na kateri je kreiran dogodek.


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi HERVIS d.o.o. je dosegljiva na naslednjem naslovu elektronske pošte: varstvopodatkov@hervis.si.


Registration

The registration for this event has ended.