Registration has ended

8. Campusforum Mensch-Roboter

8. univerzitní fórum člověk-robot

Produktionsprozesse flexibel automatisieren

Flexibilní automatizace výrobních procesů


Die kostenlose Plattform rund um die Mensch-Roboter Kooperation (MRK).

 • Treffpunkt zur Information und zum gegenseitigen Austausch
 • Potenziale, Herausforderungen, Risiken und die Vielfalt der Anwendungen
 • Vorstellung von use-cases vieler technologischer Innovationen im MRK-Umfeld

Jede Person muss sich bitte separat anmelden.


Bezplatná platforma pro spolupráci člověka s robotem (HRI).

 •     Místo setkávání pro informace a vzájemnou výměnu
 •     Potenciály, výzvy, rizika a rozmanitost aplikací
 •     Prezentace příkladů použití mnoha technologických inovací v prostředí HRI

Každá osoba se musí zaregistrovat samostatně.


Automatisches Be- und Entladen bestehender Produktionsmaschinen

Automatické nakládání a vykládání stávajících výrobních strojů


Egal ob CNC-, Spritzguss- oder Schleifmaschinen und egal ob Metall, Kunststoff oder Holz– es müssen noch immer meist von Hand Werkstücke zur Bearbeitung in eine Maschine eingelegt und wieder entnommen werden.

 • Welche Aufgaben könnten Roboter an den Maschinen übernehmen?
 • Wie können Roboter an bestehenden Maschinen sinnvoll und wirtschaftlich integriert werden?
 • Wo liegen mögliche Anwendungen in Industrie und Handwerk?

Je jedno, zda se jedná o CNC, vstřikovací nebo brusné stroje a zda se jedná o kov, plast nebo dřevo - obrobky je stále nutné vkládat do stroje a opět vyjmout, většinou ručně.

 • Jaké úkoly by mohli převzít roboti na strojích?
 • Jak lze roboty rozumně a hospodárně integrovat do stávajících strojů?
 • Jaké jsou možnosti využití v průmyslu a řemesle?

Wieder mit begleitender Ausstellung im Foyer!

Opět s doprovodnou výstavou ve foyer!


Agenda:

11:00 Uhr

Möglichkeit zum frühzeitigen Eintreffen der Teilnehmer im Foyer

mit Besuch der Ausstellung / Možnost dřívějšího příjezdu účastníků do foyeru s návštěvou výstavy


13:00 Uhr

Vorstellung eines Projektes zur Maschinenbeladung mit einem Roboter /

Představení výzkumného projektu k nakládání strojů pomocí robota

Technologie Campus, Cham


13:20 Uhr

Die Alternative zur Hardwareschnittstelle zur Produktionsanlage / Alternativa k hardwarového rozhraní k výrobnímu stroji

Guido Bruch, VisCheck GmbH


13:40 Uhr

Anwendungsbeispiele & Tipps aus der Praxis / Příklady použití a tipy z praxe

Ulrich Möller, Kassow Robots

14:00 Uhr

flexible Greiftechnik für geringe Stückzahlen / Flexibilní uchopovací technologie pro malá množství

Michael Vogler, Zimmer Group


14:20 Uhr

Schraubsystembedienung mit Roboter (CLAMPBOOSTER) / Provoz šroubovacího systému s robotem (CLAMPBOOSTER)

Patrick Kauk, idee-werk GmbH


14:40 Uhr

MRK-Applikationen richtig validieren - Kraft- und Druckmessung inklusive konformen Nachweis / Správné ověřování aplikací MRK - měření síly a tlaku včetně ověřovacích dokumentů

Christoph Ryll, MSc, Vorstand DRV und CEO Robotics Consulting GmbH


15:00 Uhr

Praxisteil: MRK-Messung am Kassow Robot inklusive anfassen / Praktická část: měření MRK na robotu Kassow včetně vyzkoušení

Netzwerken mit Imbiss / Get-together s občerstvením

Besuch der Ausstellung / Návštěva výstavy


16:00 Uhr

optionale Campusführung / možnost prohlídky Technologického kampusu


17:00 Uhr
Ende /
konecTeilnehmer

Sonstiges

Die Präsenzveranstaltung findet am Technologie Campus in Cham statt. Die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes werden durch die Veranstalter sichergestellt. Sollten es die Gegebenheiten nicht zulassen, behalten wir uns vor, die Veranstaltung virtuell zu gestalten oder abzusagen.

Sie müssen unserer Datenschutzerklärung zustimmen, wenn Sie sich für diese Veranstaltung registrieren möchten. / Pokud se chcete na tuto událost zaregistrovat, musíte souhlasit s našimi zásadami ochrany osobních údajů.


The registration for this event has ended.